Bodem en water

Problemen

Zonder water geen landbouw. Een goed waterpeil en een evenwichtige watervoorraad zijn daarom van levensbelang. Helaas krimpt de zoetwatervoorziening door onder meer een stijgende zeespiegel. Verzilting veroorzaakt schade aan de landbouw. Daarnaast bevat het overgebleven zoete water vaak een overschot aan stikstof en fosfor, doordat meststoffen in de bodem en het water terecht komen.

De problemen in de agrarische sector reiken verder dan onze landsgrenzen. Landen met waterschaarste kampen naast extreme droogte ook met verzilting van grondwater in kustgebieden. Er is een behoefte aan manieren om water (na een periode van hevige regen) ondergronds te bergen en om gebruikt water te recyclen.

Oplossingen

Met verschillende ontzoutingstechnieken kunnen we verzilt grondwater in kustgebieden behandelen. Een andere oplossing is het aanleggen van een gesloten watersysteem binnen de glastuinbouw. Technologieën die dat mogelijk maken zijn een belangrijk exportproduct naar gebieden met watertekort. Door de (biologische) terugwinning van metalen, zwavel, fosfaten en selenium kan de waterkringloop gesloten worden door hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie. Eventuele nutriënten als ammoniumnitraat of struviet kunnen worden hergebruikt als kunstmest in de landbouw. Een andere (deel)oplossing is het plaatsen van sensoren die de vochttoestand van de bodem in beeld brengen. Zo kunnen boeren hun irrigatie aanpassen en verbruiken zij efficiënter water.

WAC

Het WAC biedt en beheert membraaninstallaties. Hiermee kunt u onderzoek doen naar nieuwe membraanmodules en het efficiënter filtreren van zouten. Het WAC levert ook installaties voor biologische afbraak- en terugwinprocessen.